Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

W ramach Projektu "Wędrówki szlakiem pomników historii" realizowanego w 2021 roku przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowanego przez Gminę Krapkowice zorganizowany został cykl wycieczek uczniów naszego miasta i gminy do Nysy, która dzięki wspaniałym zabytkom architektury sakralnej zyskała miano ”Śląskiego Rzymu”.

Wszystkie wyjeżdżające grupy dzieci wzięły udział w zajęciach muzealnych i zwiedziły z przewodnikiem Muzeum Powiatowe zlokalizowane w Pałacu Biskupim - najstarszą instytucję muzealną na Opolszczyźnie.  Po zajęciach i zwiedzeniu Muzeum uczestnicy wyjazdu przeszli miejskim szlakiem turystycznym poznając najważniejsze zabytki: zwiedzili Bazylikę Mniejszą p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki, świątynię, której początki sięgają XII wieku, a pod względem kubatury plasującą się na 2 miejscu po gdańskim Kościele Mariackim i uznaną za Pomnik Historii, Stare Miasto z Ratuszem i Domem Wagi, podziwiali Fontannę Trytona, Piękną Studnią, Bramy Miejskie...

W wyjazdach do Nysy uczestniczyło 319 osób, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice