Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

 W ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Krapkowice, ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Przysłowia polskie w ilustracjach”. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników prac plastycznych, w dowolnej technice, ilustrujących dowolnie wybrane przysłowie polskie z naprawdę olbrzymiej ilości przysłów polskich. Po konkursie planowana jest wystawa prac połączona z rozdaniem nagród.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (pdf).

Drukuj

łąkaŻycie ludzi, zwierząt i roślin zależy od wody.  Bez niej nie byłoby życia na naszej planecie. Nie da się jej niczym zastąpić. Zbiorniki wodne tworzą małe i duże ekosystemy dla zwierząt i roślin, wpływają na środowisko, a nawet klimat.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym, których tematem jest woda. Wykorzystajcie swoją kreatywność przedstawiając wodę i jej ważność w różnych aspektach życia. Odkryjcie bogactwo form jej występowania, piękno, wykorzystanie i znaczenie dla przyrody pamiętając, że zanieczyszczona przestaje być źródłem życia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (pdf).

Nie zapomnijcie wypełnić i dołączyć do pracy karty zgłoszenia (pdf).

Drukuj

łąkaJak co roku Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, realizując zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Krapkowice, organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Łąka - ważny i ciekawy ekosystem”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu roślin i zwierząt.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  • Zebrane na łące - praca polegająca na wykonaniu zielnika,
  • Widziane na łące - to praca plastyczna,
  • Spotkane na łące - prace fotograficzne.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (pdf).

Nie zapomnijcie wypełnić i dołączyć do pracy karty zgłoszenia (pdf).

Drukuj

Pod takim hasłem Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zaprasza dzieci i młodzież, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji, cieszącego się wielkim powodzeniem, konkursu fotograficznego. Zachęcamy do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska, dostrzeżenia jego piękna, ale i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka. Utrwalone na samodzielnie wykonanych fotografiach efekty twórczych poszukiwań należy przekazać organizatorowi konkursu do 10 października 2018r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Krapkowice.

Strona 1 z 3


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice