Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

łąkaŻycie ludzi, zwierząt i roślin zależy od wody.  Bez niej nie byłoby życia na naszej planecie. Nie da się jej niczym zastąpić. Zbiorniki wodne tworzą małe i duże ekosystemy dla zwierząt i roślin, wpływają na środowisko, a nawet klimat.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym, których tematem jest woda. Wykorzystajcie swoją kreatywność przedstawiając wodę i jej ważność w różnych aspektach życia. Odkryjcie bogactwo form jej występowania, piękno, wykorzystanie i znaczenie dla przyrody pamiętając, że zanieczyszczona przestaje być źródłem życia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu (pdf).

Nie zapomnijcie wypełnić i dołączyć do pracy karty zgłoszenia (pdf).


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice