Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Konkurs "Woda w przyrodzie to życie", zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice cieszył się dużym powodzeniem. Wpłynęły 144 prace. W dostarczonych komisji pracach uwidoczniło się dostrzeganie przez dzieci zależności między wodą a życiem i stanem otaczającej nas przyrody. Poprzez swoje prace uczestnicy pokazali, że wiedzą, jak ogromne znaczenie dla życia na Ziemi ma woda.

Czytaj więcej: Reminiscencje po konkursie

Drukuj

Cieszącą się dużym zainteresowaniem, obleganą przez oglądających, wystawą prac dzieci oraz rozdaniem dyplomów i nagród zakończył się, zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice, konkurs „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem”. Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży było pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności, dostrzeganie piękna otaczającej przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu łąki i życia na niej. 

Prace konkursowe dzieci wykonywały w wybranej przez siebie kategorii: 

1. Zebrane na łące - wykonanie zielnika; 

2. Widziane na łące – wykonanie pracy plastycznej;

3. Spotkane na łące – wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

Czytaj więcej: Łąka, łąka, łąka...

Drukuj

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt współfinansowany przez Gminę Krapkowice „W świecie owadów”, w którego ramach Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli naszego miasta i gminy, zestaw konkursów zachęcających do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska - poznania owadów, dostrzeżenia piękna i różnorodności świata owadów, ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Odbyły się konkursy w trzech kategoriach:

Czytaj więcej: W świecie owadów

Drukuj

W tym roku nasze stowarzyszenie realizowało, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, projekt "Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci".

Zajęcia warsztatowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich uczniowie PSP nr 1 i PSSP nr 5 w Krapkowicach. Na zajęciach wykonywano przestrzenne, ozdobne kartki okolicznościowe, bransoletki i aniołki z koralików, aniołki z organzy, dekorowano świece. Powstawały ozdoby choinkowe, elementy do dekoracji i podstawki pod świece z gliny samoutwardzalnej.

Spotkania trudno było kończyć. Dzieci były tak zaangażowane, że nie zwracały uwagi na upływ czasu. Wykonane prace stawały się własnością wykonawców i stąd dzieci mogły się pochwalić rodzicom czy kolegom tym, co zrobili i czego się nauczyli.

A konkretnie ...

Czytaj więcej: Warsztaty rękodzielnicze

Drukuj

Wychodząc naprzeciw tym spośród uczniów, którzy rysują na papierze wymyślone przez siebie postacie, czasem dopisują do nich napisy, wymyślają historyjki łączące obrazki w logiczną całość Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe postanowiło zorganizować konkurs na komiks o tematyce związanej z Krapkowicami i okolicznymi miejscowościami naszej gminy, ich historią, legendami i wydarzeniami bieżącymi. Projekt ten, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, zaowocował wieloma pracami.

Czytaj więcej: Komiks? Czemu nie!

Strona 1 z 2


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice