Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Odbyła się kolejna, dziewiąta edycja regat kajakowych. W tegorocznych zawodach wzięły udział 32 dwuosobowe załogi. W ramach przygotowań przeprowadzono dwudniowe treningi dla chętnych, w których za każdym razem brało udział ok. 50 osób.

Czytaj więcej: Międzyszkolne otwarte regaty kajakowe dla dzieci i młodzieży 2023

Drukuj

 Nie po raz pierwszy Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci. Zajęcia te cieszą się wśród dzieci wielką popularnością. W tym roku przeprowadzonych zostało 9 spotkań. Podczas zajęć ich uczestnicy tworzyli wyroby rękodzielnicze

Czytaj więcej: Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci 2023

Drukuj

 W tegorocznym rajdzie, promującym aktywne spędzanie czasu wolnego wystartowały 72 drużyny dwu, trzy i nawet czteroosobowe! W sumie w rajdzie wzięły udział 163 osoby, których dopingowało wielu kibiców. Uczestnicy musieli najpierw

Czytaj więcej: Rodzinny rajd rowerowy 2023

Drukuj

W roku 2023 zorganizowaliśmy 8 wycieczek dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy, których celem było muzeum Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam pod kierunkiem przewodników-leśników zapoznali się ze zgromadzonymi w Ośrodku eksponatami flory i fauny polskich lasów przedstawionymi w formie kompozycji podzielonych na zbiory tematyczne.

Czytaj więcej: Wycieczki do Nadleśnictwa Kup

Drukuj

Już po raz ósmy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w regatach kajakowych dla dzieci i młodzieży. W tym roku, ze względu na uczestniczenie w zawodach uczniów pochodzących z Ukrainy, regaty miały praktycznie wymiar międzynarodowy. W regatach wzięły udział 42 osoby tworzące 21 osad. Starty odbywały się odrębnie dla każdej z trzech grup wiekowych. Przy głośnym dopingu zgromadzonych kibiców wszystkie osady pokonywały dwukrotnie wyznaczoną na Odrze trasę.

Czytaj więcej: Międzyszkolne Otwarte Regaty Kajakowe dla dzieci i młodzieży 2022

Strona 1 z 4


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice