Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Już po raz ósmy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w regatach kajakowych dla dzieci i młodzieży. W tym roku, ze względu na uczestniczenie w zawodach uczniów pochodzących z Ukrainy, regaty miały praktycznie wymiar międzynarodowy. W regatach wzięły udział 42 osoby tworzące 21 osad. Starty odbywały się odrębnie dla każdej z trzech grup wiekowych. Przy głośnym dopingu zgromadzonych kibiców wszystkie osady pokonywały dwukrotnie wyznaczoną na Odrze trasę.

Czytaj więcej: Międzyszkolne Otwarte Regaty Kajakowe dla dzieci i młodzieży 2022

Drukuj

Po raz drugi, dzięki współfinansowaniu projektu przez gminę Krapkowice, zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci. Ze względu na duże zainteresowanie odbył się cykl zakładanych nie 6, ale 9 spotkań warsztatowych, z których skorzystało ponad 100 uczniów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych dzieci poznały nowe techniki pracy (np. quilling), doskonaliły swoje zdolności manualne i rozwijały kreatywność.

Czytaj więcej: Warsztaty kreatywne 2022

Drukuj

Cieszącą się dużym zainteresowaniem, obleganą przez oglądających, wystawą prac dzieci oraz rozdaniem dyplomów i nagród zakończył się, zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice, konkurs „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem”. Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży było pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności, dostrzeganie piękna otaczającej przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu łąki i życia na niej. 

Prace konkursowe dzieci wykonywały w wybranej przez siebie kategorii: 

1. Zebrane na łące - wykonanie zielnika; 

2. Widziane na łące – wykonanie pracy plastycznej;

3. Spotkane na łące – wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

Czytaj więcej: Łąka, łąka, łąka...

Drukuj

Konkurs "Woda w przyrodzie to życie", zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice cieszył się dużym powodzeniem. Wpłynęły 144 prace. W dostarczonych komisji pracach uwidoczniło się dostrzeganie przez dzieci zależności między wodą a życiem i stanem otaczającej nas przyrody. Poprzez swoje prace uczestnicy pokazali, że wiedzą, jak ogromne znaczenie dla życia na Ziemi ma woda.

Czytaj więcej: Reminiscencje po konkursie

Drukuj

W tym roku nasze stowarzyszenie realizowało, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, projekt "Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci".

Zajęcia warsztatowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich uczniowie PSP nr 1 i PSSP nr 5 w Krapkowicach. Na zajęciach wykonywano przestrzenne, ozdobne kartki okolicznościowe, bransoletki i aniołki z koralików, aniołki z organzy, dekorowano świece. Powstawały ozdoby choinkowe, elementy do dekoracji i podstawki pod świece z gliny samoutwardzalnej.

Spotkania trudno było kończyć. Dzieci były tak zaangażowane, że nie zwracały uwagi na upływ czasu. Wykonane prace stawały się własnością wykonawców i stąd dzieci mogły się pochwalić rodzicom czy kolegom tym, co zrobili i czego się nauczyli.

A konkretnie ...

Czytaj więcej: Warsztaty rękodzielnicze

Strona 1 z 3


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice