Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

W ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Krapkowice, dzięki zaangażowaniu nauczycieli – wolontariuszy Zespołu Szkół Sportowych i przy pomocy Portu Jachtowego Krapkowice przeprowadzone zostały dwie edycje regat kajakowych: jedna z okazji Dnia Dziecka, druga jesienna. Poprzedziły je trzydniowe szkolenia przeznaczone dla chętnych uczniów.

Do uczestnictwa w regatach zgłosili się i wzięli w nich udział uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach, Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach. Obydwie edycje regat były zabezpieczone udziałem łodzi motorowodnej prowadzonej przez ratowników. W sumie, w obydwu edycjach na starcie stanęło 47 dwuosobowych osad, którym kibicowało wielu kolegów i koleżanek. Po zakończeniu regat i nagrodzeniu najlepszych ich uczestników wszyscy spotkali się przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, a jesienią ze słodkim poczęstunkiem. Wszyscy mogli też skorzystać ze sprzętu wodnego znajdującego się w porcie: rowerków wodnych i skuterów. Regaty cieszyły się dużym powodzeniem i zyskały uznanie zarówno uczestników jak i kibiców.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice