Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Wychodząc naprzeciw tym spośród uczniów, którzy rysują na papierze wymyślone przez siebie postacie, czasem dopisują do nich napisy, wymyślają historyjki łączące obrazki w logiczną całość Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe postanowiło zorganizować konkurs na komiks o tematyce związanej z Krapkowicami i okolicznymi miejscowościami naszej gminy, ich historią, legendami i wydarzeniami bieżącymi. Projekt ten, współfinansowany przez Gminę Krapkowice, zaowocował wieloma pracami.

Powstały prace komiksowe bardzo różnorodne tematycznie, część nawet w formie kilkustronicowych książeczek.  Dzieci skorzystały z możliwości rozwoju swoich zainteresowań i okazji do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych.

Prace konkursowe złożyło 63 uczniów wywodzących się ze szkół podstawowych i gimnazjum. Złożone prace można było oglądać na zorganizowanej podczas podsumowania konkursu wystawie.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice