Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt współfinansowany przez Gminę Krapkowice „W świecie owadów”, w którego ramach Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli naszego miasta i gminy, zestaw konkursów zachęcających do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska - poznania owadów, dostrzeżenia piękna i różnorodności świata owadów, ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Odbyły się konkursy w trzech kategoriach:

 

1. na wykonanie albumu: Owady, ich rola i znaczenie w funkcjonowaniu przyrody

2. plastyczny i rysunkowy: Owady wokół nas

3. fotograficzny: Owady w mieście, ogrodzie, w lesie i na łące

Zaskoczeni byliśmy tym, że na ogłoszone konkursy wpłynęła tak duża liczba prac a mianowicie 179. Bardzo dużo pracy miała komisja segregująca i oceniająca prace. Nagrodami bądź skromniejszymi upominkami obdarowanych zostało 75 osób.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice