Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Cieszącą się dużym zainteresowaniem, obleganą przez oglądających, wystawą prac dzieci oraz rozdaniem dyplomów i nagród zakończył się, zorganizowany przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe a współfinansowany przez Gminę Krapkowice, konkurs „Łąka – ważny i ciekawy ekosystem”. Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży było pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności, dostrzeganie piękna otaczającej przyrody oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu łąki i życia na niej. 

Prace konkursowe dzieci wykonywały w wybranej przez siebie kategorii: 

1. Zebrane na łące - wykonanie zielnika; 

2. Widziane na łące – wykonanie pracy plastycznej;

3. Spotkane na łące – wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Na konkurs wpłynęło w sumie 307 prac, z czego: 18 dużych, przestrzennych plansz, 107 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, 167 prac fotograficznych oraz 19 zielników (niektóre ogromne) z opisami roślin, a w wielu z opisem ich znaczenia i zastosowania.


Na spotkanie podsumowujące konkurs przybyło bardzo wiele osób. Dzieciom towarzyszyli ich rodzice, a wielu i rodzeństwo. Komisja przyznała 20 wyróżnień, za prace wykonane indywidualnie nagrody otrzymało 99 uczniów, a za prace zbiorowe wykonywane przez dzieci grup przedszkolnych wręczonych zostało 10 nagród zbiorowych w postaci zestawów piłek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice