Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Już po raz ósmy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w regatach kajakowych dla dzieci i młodzieży. W tym roku, ze względu na uczestniczenie w zawodach uczniów pochodzących z Ukrainy, regaty miały praktycznie wymiar międzynarodowy. W regatach wzięły udział 42 osoby tworzące 21 osad. Starty odbywały się odrębnie dla każdej z trzech grup wiekowych. Przy głośnym dopingu zgromadzonych kibiców wszystkie osady pokonywały dwukrotnie wyznaczoną na Odrze trasę.

 

Tradycyjnie, po obliczeniu przez komisję wyników, odbyło się wręczenie dyplomów i nagród oraz spotkanie uczestników przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek. Regaty, jak co roku, obyły się w ramach realizacji zadania publicznego przez Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe przy współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice oraz nieocenioną pomoc Portu Jachtowego Krapkowice i wolontariuszy Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach. Wszystkim zaangażowanym w organizację regat serdecznie dziękujemy!


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice