Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, przy współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, było organizatorem konkursu fotograficznego „Świat przyrody w obiektywie”.

Celem projektu, kierowanego do uczniów placówek oświatowych, było wzbudzenie zainteresowania pięknem natury, bogactwem przyrody i krajobrazu oraz stanem otaczającej przyrody poprzez dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego i dokumentowanie w formie fotografii. Na konkurs wpłynęły aż 482 prace!

Czytaj więcej: Świat przyrody w obiektywie 18'

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, przy współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, było organizatorem konkursu fotograficznego „Świat przyrody w obiektywie”.

Celem projektu, kierowanego do uczniów placówek oświatowych, było wzbudzenie zainteresowania pięknem natury, bogactwem przyrody i krajobrazu oraz stanem otaczającej przyrody poprzez dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego i dokumentowanie w formie fotografii. Na konkurs wpłynęły aż 482 prace! 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, z udziałem pani Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury, Jolanty Myśluk, odbyło się spotkanie uczestników konkursu połączone z wystawą przesłanych prac i rozdaniem nagród. Komisja przyznała uczniom miejsca w dwóch grupach wiekowych: 7-10 lat i 11 – 15 lat. Spośród 81 osób wyróżnionych nagrodami najlepszymi okazali się: 

Grupa 7 – 10 lat

I miejsce:

 • Agnieszka Horzela – ZSP Nr 4 Krapkowice

II miejsce: 

 • Aleksandra Pawliczek – ZSP w Kórnicy
 • Julia Nol – ZSP w Rogowie Opolskim

III miejsce:

 • Nina Zmuda – PSP Nr 1 w Krapkowicach
 • Hanna Zgoda – PSP Nr 1 w Krapkowicach
 • Mateusz Riedel – SP w Zielinie

Grupa 11 – 15 lat

I miejsce:

 • Patrycja Mendelowska – PSSP Nr 5 Krapkowice

II miejsce:

 • Kajetan Dwornik - ZSP w Rogowie Opolskim
 • Oliwia Malik - ZSP w Rogowie Opolskim
 • Aleksander Wyrostek – PSSP Nr 5 Krapkowice

III miejsce:

 • Mateusz Mazek - PSSP Nr 5 Krapkowice
 • Natalia Olender – PSP Nr 1 Krapkowice
 • Maria Zdun – ZSP Nr 4 Krapkowice

Wszystkim uczestnikom konkursu złożono szczere gratulacje.

Drukuj

Po raz drugi uczestniczyliśmy w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego Festiwalu Dyni gdzie przystąpiliśmy do konkursu na przygotowanie „Stołu Jesiennego”. A na tym stole: bogactwo! Królowały przeróżne stroiki, ozdoby i  jesienne dekoracje. Nie zabrakło tradycyjnych potraw oraz przetworów owocowych i warzywnych, które zwykle przygotowywane są na tę porę roku. Prezentacja połączona była z ich degustacją.

Czytaj więcej: Festiwal dyni

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, dzięki współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, realizowało od kwietnia do października zadanie publiczne „Tam walczyli o Polskę”

W ramach projektu zorganizowanych zostało16 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych do Góry św. Anny, połączonych z edukacją przyrodniczą i patriotyczną dla dzieci szkół i przedszkoli miasta i gminy.

Czytaj więcej: Tam walczyli o Polskę

Drukuj

11 czerwca 2015r. salę kinowo-widowiskową Krapkowickiego Centrum Kultury wypełnił dziecięcy gwar, dźwięki muzyki i odgłosy tańca. A stało się tak za sprawą Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które przy współfinansowaniu przez Gminę Krapkowice, zaprosiło przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Festiwalu Dziecięcym „Wiosna na ludowo”.

Czytaj więcej: Tańcowali i śpiewali

Strona 1 z 2


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice