Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Najważniejsze cele działania Stowarzyszenia to:

  • Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji,
  • Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej,
  • Wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
  • Ustanawianie stypendiów dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
  • Wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
  • Wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
  • Wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
  • Promocja i wspieranie zasad zrównoważonego rozwoju.

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice