Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 • Zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych w odpowiedni sprzęt,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej
 • Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia
 • Organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów, sympozjów, sesji naukowych, zjazdów, koncertów,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
 • Prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięć z zakresu edukacji,
 • Prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej,
 • Współpracę w zakresie organizacji i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką edukacji, kultury i sportu,
 • Prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • Prowadzenie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice