Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświadczenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolontariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Zadania podejmowane przez KSO finansowane są zarówno ze środków własnych jak i uzyskiwanych dotacji. Sprawność w ich realizacji i rzetelność rozliczeń finansowych wzbudza zaufanie sponsorów i donatorów.

Najważniejsze działania wsparte dotacjami:

 • Na pokrycie kosztów szkolenia oraz części kosztów czesnego podnoszących swoje kwalifikacje nauczycieli Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało z Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach następujące dotacje:

   Rok__  Kwota dotacji
  2001   2 300,00 zł
  2002  2 300,00 zł
  2003  26 952,00 zł
  2004  17 999,00 zł
 • Na realizację programów „Biała zima”, realizowanych w szkołach naszej gminy, których celem było uatrakcyjnienie wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród nich, Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało z Kuratorium Oświaty w Opolu następujące dotacje:

  Rok szkolny  Kwota dotacji
  2004/5 8 400,00 zł
  2006/7 4 860,00 zł
  2007/8 2 866,00 zł
  2008/9 3 600,00 zł
  2009/10 4 000,00 zł
  2010/11 4 000,00 zł
  2011/12 3 840,00 zł
 • Na projekty realizowane w ramach wyboru w konkursie ofert ogłoszonym przez Gminę Krapkowice „REL - Rozwój Edukacji Lokalnej - Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Krapkowice” KSO otrzymało dotacje:

   Rok __  Kwota dotacji 
   2005  20 000,00 zł
   2006  50 000,00 zł
   2007  50 000,00 zł
   2008  40 000,00 zł
   2009  37 000,00 zł
   2010  11 510,00 zł
 • Na realizację projektu w 2002 r.: Gminny festyn – „Mały Europejczyk” zgłoszonego w Domu Europejskim przy Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu Stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł.
 • Rok szkolny 2002/2003 -Udział w projekcie „Bez granic” współfinansowanym przez Trans Europę – redagowanie polsko-niemieckiego magazynu młodzieżowego w Internecie „Grenzelos-bez granic” - udział gimnazjalistów z gminy Krapkowice. Projekt realizowano we współpracy ze Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji.
 • Na realizację w 2009 r. projektu: „Sport mnoży krąg przyjaźni – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów II edycja (Wissenburg – Niemcy) – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznało dotację w wysokości 3.000,00 zł
 • W 2011 r. KSO wspólnie z Gminą Krapkowice zorganizowało Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego. Celem warsztatów było zapoznanie polskich nauczycieli języka angielskiego z amerykańskimi pomysłami i metodami uczenia.
 • W 2011 r. wspólnie z trzema partnerskimi gminami: Krapkowice, Morawica, Zabierzów oraz miastem Camas z USA Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe było współorganizatorem Letniego Obozu Języka Angielskiego dla 50 uczestników w Dobczycach koło Krakowa. Na obydwa zadania KSO otrzymało dotację Gminy Krapkowice w kwocie 9 000 zł.
 • KSO dofinansowało koszty pobytu gimnazjalisty na obozie językowym, jako formy nagrody dla ucznia z bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu.
 • Na realizację projektu w 2012 r. „Edukacja poprzez poznawanie i obserwacje w terenie”, w którego ramach zorganizowano 12 wyjazdów edukacyjnych do Jura Parku w Krasiejowie i Ogrodu Zoologicznego w Opolu dla 539 uczniów, KSO uzyskało dofinansowanie Gminy Krapkowice w kwocie 3 950,00 zł
 • Na realizację projektu z 2012 r. „W krainie książek”, w którym wzięło udział 536 uczniów szkół naszego powiatu uczestnicząc w 7 spotkaniach autorskich z twórcami - literatami naszego regionu, KSO uzyskało dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w kwocie 3 608,00 zł
 • W 2013 r. dzięki realizacji projektu „Edukacja poprzez poznawanie i zabawę” KSO zorganizowano 12 wyjazdów edukacyjnych dla dzieci po Opolszczyźnie połączonych ze zwiedzaniem muzeów, lekcjami muzealnymi i warsztatami. W projekcie udział wzięło 474 uczniów. KSO uzyskało na ten cel dofinansowanie Gminy Krapkowice w kwocie 3 540,00 zł
 • W 2014 r. na realizację zadania „Podróż w przeszłość”, dzięki któremu w 95 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego dzieci zwiedzą Muzeum Czynu Powstańczego i Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego oraz będą uczestniczyły w lekcjach muzealnych, KSO uzyskało dotację Gminy Krapkowice w wysokości 4 500 zł
 • Na realizację w 2014 r. projektu " Zajęcia jogi prostą drogą do zdrowia i poprawy samopoczucia - propagowanie wśród społeczności lokalnej zachowań prozdrowotnych" Starostwo Powiatowe w Krapkowicach przyznało KSO dotację w kwocie 1 000 zł.

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe finansuje lub dofinansuje zadania wspierające działalność placówek oświatowych z 1% odpisu podatkowego. Środki uzyskane z wpłat 1% podatku w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

 Rok  Kwota
 2006   3 356,60 zł
 2007  2 762,30 zł
 2008  6 123,90 zł
 2009  7 261,00 zł
 2010   13 609,69 zł
 2011  17 516,91 zł
 2012  16 848,40 zł
 2013  15 315,38 zł

Przeznaczone były na realizację działań statutowych:

 • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "Otmęt".
 • Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów organizowanych dla dzieci i młodzieży.
 • Dofinansowanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych.
 • Dofinansowanie zajęć edukacyjnych, spotkań, uroczystości i zajęć integracyjnych.

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice