Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Władzami Krapkowickiego Stowarzyszenia Oświatowego są:

Zarząd:

 • Gabriela Korzeniewska - przewodnicząca,
 • Anna Włoch - wiceprzewodnicząca,
 • Adam Czyż,,
 • Krystyna Nowak
 • Joanna Zelent,
 • Mariusz Znamiec.

Komisja Rewizyjna:

 • Leszek Felsztyński – przewodniczący,
 • Violetta Grzejszczak,
 • Mariusz Szymańczuk.

Obecna VII Kadencja trwa od 2018 roku.

Władze poprzednich kadencji:

Zarząd:

 • Gabriela Korzeniewska – przewodnicząca,
 • Anna Włoch -  wiceprzewodnicząca,
 • Joanna Zelent,
 • Krystyna Chudala,
 • Adam Czyż,
 • Mariusz Znamiec

Komisja Rewizyjna:

 • Teresa Wichary – przewodnicząca,
 • Leszek Felsztyński,
 • Violetta Grzejszczak.

Zarząd:

 • Grażyna Tylkowska - przewodnicząca,
 • Gabriela Korzeniewska - wiceprzewodnicząca,
 • Anna Włoch - sekretarz,
 • Joanna Jeż,
 • Joanna Zelent,
 • Mariusz Znamiec.

Komisja Rewizyjna:

 • Teresa Wichary – przewodnicząca,
 • Leszek Felsztyński,
 • Bożena Koziołek.

Zarząd:

 • Wiesław Kuliś – przewodniczący,
 • Gabriela Korzeniewska – wiceprzewodnicząca,
 • Krystyna Nowak - sekretarz,
 • Mariusz Znamiec,
 • Leszek Felsztyński,
 • Antoni Chlipała.

Komisja Rewizyjna:

 • Teresa Wichary – przewodnicząca,
 • Grażyna Tylkowska,
 • Bożena Koziołek.

Zarząd:

 • Wiesław Kuliś – przewodniczący,
 • Gabriela Korzeniewska – wiceprzewodnicząca,
 • Bożena Koziołek - sekretarz,
 • Mariusz Znamiec,
 • Halina Kalinowskai,
 • Antoni Chlipała.

Komisja Rewizyjna:

 • Teresa Wichary – przewodnicząca,
 • Grażyna Tylkowska,
 • Urszula Strzała.

Zarząd:

 • Stanisław Woryna – przewodniczący,
 • Halina Kalinowska – wiceprzewodnicząca,
 • Grażyna Tylkowska – sekretarz,
 • Anna Markiewicz,
 • Teresa Wichary,
 • Wiesław Kuliś,
 • ks. Dariusz Kużawa.

Komisja Rewizyjna:

 • Gabriela Korzeniewska – przewodnicząca,
 • Łucja Wójcik,
 • Anna Włoch.

Zarząd:

 • Stanisław Woryna – przewodniczący,
 • Halina Kalinowska – wiceprzewodnicząca,
 • Grażyna Tylkowska - sekretarz,
 • Teresa Wichary,
 • Janina Kuc,
 • Wiesław Kuliś,
 • ks. Piotr Kownacki.

Komisja Rewizyjna:

 • Gabriela Korzeniewska – przewodnicząca,
 • Łucja Wójcik,
 • Gerard Pohl.

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice