Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

Po raz drugi, dzięki współfinansowaniu projektu przez gminę Krapkowice, zorganizowane zostały warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci. Ze względu na duże zainteresowanie odbył się cykl zakładanych nie 6, ale 9 spotkań warsztatowych, z których skorzystało ponad 100 uczniów. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach warsztatowych dzieci poznały nowe techniki pracy (np. quilling), doskonaliły swoje zdolności manualne i rozwijały kreatywność.

 

Na zajęciach najmłodsi uczniowie wykonywali aniołki z papieru, korali i wstążki. Uczniowie klas trzecich z piór i kolorowych klamerek tworzyli ptaki-dziwaki, z gliny różnego rodzaju ozdoby, małe lichtarzyki do świeczek, zaś na plastrach brzozowych z szyszek, mchu, mini-bombeczek itp. wykonywali stroiki świąteczne. Uczniowie klas starszych nauczyli się pracować metodą quillingu przygotowując przestrzenne bombki choinkowe, tworzyli ozdoby z pianki brokatowej i piękne aniołki z organzy.


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice