Dla kogo?

Krapkowickie Stowarzy­szenie Oświa­towe powołała do życia grupa osób związanych z oświatą 24 czerwca 1999r. Ideą działal­ności Stowarzy­szenia jest organizowanie i wspieranie różno­rodnych inicjatyw oświatowych, wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i innych na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Podstawą tej działalności, która pozwala na realizację zakładanych celów, jest nieodpłatna praca skupionych w nim członków oraz pozyskiwanych wolontariuszy.

Jak?

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  zostało prze­kształ­cone w organizację pożytku publicznego uchwałą Zarządu 10 lutego 2005 roku.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działamy

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe ma duże doświad­czenie w realizacji zadań publicznych, pozyskiwaniu wolon­tariuszy, organizacji szkoleń, wyjazdów grup dzieci oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Dalej stara się rozwijać, udoskonalać i poszerzać swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Działalność naszą finansujemy ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i 1% odpisu od podatku.

Drukuj

25 maja 2018 roku, w Porcie Jachtowym Krapkowice i na rzece Odrze, odbyły się IV Międzyszkolne Otwarte Regaty Kajakowe, realizowane w tym roku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach z pomocą Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice, które udostępniło sprzęt, instruktorów oraz zabezpieczyło regaty. 

 

W ciągu trzech dni poprzedzających regaty młodzież mogła, pod okiem instruktora, przygotować się do startu. Wielu uczniów skorzystało z tej możliwości. 

W regatach wzięły udział 34 dwuosobowe osady dziewcząt i chłopców, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im Piastów Opolskich w Krapkowicach, Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach i Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, startując w odpowiednich kategoriach wiekowych. Każda osada dwukrotnie pokonywała na Odrze dystans dwustu metrów. O ostatecznej lokacie osady decydowała suma zajętych miejsc z obydwu wyścigów. Walka załóg o zajęcie jak najlepszego miejsca była bardzo zacięta. Zachęcał też do tego bardzo głośny doping kibiców. Na najszybsze osady w regatach, dzięki współfinansowaniu zadania przez Gminę Krapkowice i Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe, czekały nagrody w postaci sprzętu i akcesoriów sportowych oraz dyplomy. Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy zostali zaproszeni na ognisko z pieczonymi kiełbaskami (również, tak jak nagrody, finansowane przez Gminę Krapkowice i Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe). Tu też, na gorąco, dzielili się wrażeniami z wyścigów. 

W regatach zwyciężyli:

  • w kategorii chłopców starszych – osada Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach
  • w kategorii dziewcząt starszych – osada Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach
  • w kategorii chłopców młodszych – osada Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach
  • w kategorii dziewcząt młodszych – osada Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach


Urząd Miasta i Gminy Krapkowice